A. Siberian Husky

Anjing Siberian Husky Siberian Husky Siberian Huskyy

B. Finnish Lapphund

Anakan Finnish Lapphund Anjing Finnish Lapphund Finnish Lapphund

C. Duke

Duke